Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom on-line obchodu umiestneného na adrese www.mojdiar.sk je:

Obchodné meno:      OZ Vedomie pre každého

Sídlo:                              Borbisova 1958/34, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:                                53360737            

Bankové spojenie:  FIO banka, a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0022 0189 5305

                        SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX                               

Článok I.  Definície pojmov

Predávajúci -  OZ Vedomie pre každého (ďalej v texte aj len „Predávajúci“) ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom on-line obchodu predáva Tovar.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom on-line obchodu na doméne www.mojdiar.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

On-line obchod - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.mojdiar.sk

Tovar - tovar ponúkaný prostredníctvom on-line obchodu.

Objednávka - úkon Spotrebiteľa v súvislosti s on-line obchodom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v on-line obchode.

Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, príp. DPH a iné dane alebo poplatky.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II. 

Všeobecné ustanovenia

 Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom on-line obchodu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom on-line obchodu Predávajúceho.

Článok III. 

Objednávka a uzavretie zmluvy

Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na doméne www.mojdiar.sk .

Popis príslušného Tovaru, jeho vlastnosti a jeho cena sú uvedené v on-line obchode pri príslušnom Tovare.

Nákup Tovaru v on-line obchode je podmienený registráciou v on-line obchode pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré on-line obchod vyžaduje. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom on-line obchodu, a to podľa pokynov uvedených v tomto on-line obchode.

Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby" bude na zadanú e-mailovú adresu Spotrebiteľa zaslané potvrdenie objednávky a zálohová faktúra.

Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, súhlasí s nimi a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Odoslaním Objednávky Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s: vlastnosťami Tovaru, celkovou Cenou, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť. 

Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme on-line obchodu.

Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko pri dodržaní podmienok stanovených v týchto VOP. Momentom potvrdenia objednávky vznikajú obom zmluvným stranám vzájomné práva a povinnosti, t. j. Spotrebiteľ sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Spotrebiteľovi objednaný Tovar.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že Tovar je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Rovnako tak Spotrebiteľ berie na vedomie, že použitie informácií získaných z Tovaru a úspechy, resp. neúspechy z toho plynúce, sú výhradne v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak Spotrebiteľ v ePublikáciách nájde informácie o produktoch alebo službách tretích osôb, tieto majú výhradne odporúčací charakter a sú vyjadrením názoru autora k príslušnej problematike/téme.

Článok IV.

Platobné a dodacie podmienky 

Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v on-line obchode sú konečnou cenou. Predávajúci nie je platcom DPH, cena je tak konečná. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

 • bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
 • prostredníctvom platobnej brány spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro) a on-line bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu Spotrebitelia zadávajú prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.
 • Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt (banka), u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v zálohovej faktúre.
 • Úhrada Ceny je jednorazová, platba v splátkach nie je možná.

Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi bezodkladne po uhradení Ceny v zmysle zálohovej faktúry.

Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na e-mailovú adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V.

Odvolanie objednávky a poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 

Do momentu, kým nedošlo k expedovaniu Objednávky, t. j. k zaslaniu Tovaru na e-mailovú adresu alebo domovskú adresu Spotrebiteľa, je tento oprávnený objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty, a to zaslaním e-mailu na adresu lenka@halas.sk,  ktorého predmet bude označený ako „Odvolanie objednávky“.

V prípade odvolania objednávky si Predávajúci neúčtuje žiadne sankcie.

V prípade, ak došlo k zaplateniu kúpnej ceny a následne odvolaniu objednávky, avšak Tovar nebol Spotrebiteľovi zaslaný, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Spotrebiteľovi na jeho účet v lehote nie dlhšej ako 14 dní odo dňa jej zaplatenia, zníženú o poplatok za realizáciu bezhotovostného prevodu na účet Spotrebiteľa. Výška poplatku je 10,- €.

Predávajúci upovedomuje Spotrebiteľa, že v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je okrem iného : poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok VI. 

Oprávnenie na použitie diela

Predávajúci vyhlasuje, že autor predávaného Tovaru udelil Predávajúcemu súhlas na použitie diela (Tovaru) formou verejného rozširovania originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom, za ktorým účelom Predávajúci a autor uzatvorili Licenčnú zmluvu.

Článok VII. 

Reklamačný poriadok

Po obdržaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

 • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
 • či mu bol Tovar dodaný v množstve a v súlade s Objednávkou,
 • či je Tovar poškodený.

V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho.

V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať a zároveň Predávajúceho bezodkladne o tejto skutočnosti informovať a uplatniť si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia, zničenia alebo nesprávneho množstva Tovaru pri jeho doručení nebudú akceptované. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: lenka@halas.sk

V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

 • svoje identifikačné údaje,
 • údaje Predávajúceho,
 • opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
 • popis vady Tovaru a preukázanie doručenia vadného  Tovaru Predávajúcim,
 • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi bezodkladne, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom.

O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný.

Článok VIII. Osobné údaje a ich ochrana

Ochrana osobných údajov

Samostatne spracované Zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu.

 

Zodpovednosť za obsah webu

1. Webová stránka www.mojdiar.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Alternatívne riešenie sporov

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lenka@halas.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.  

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11..2017.